شاپا الکترونیکی: ISSN 2980-9797

 

cc by

 

 

"این نشریه از قوانین COPE پیروی می نماید."

شماره جاری: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، شهریور 1402، صفحه 1-80 

مقاله علمی- پژوهشی

بررسی و تعیین الگوی صادراتی گیاهان دارویی ایران

صفحه 9-22

10.30479/armp.2024.19307.1020

سجاد قریشی؛ شیوا غزنوی؛ حامد اکبرپور؛ سید شهاب میرباقری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان