راهنمای نویسندگان

کلیه مراحل ارسال، داوری و ویرایش مقالات رایگان است.

راهنمای نگارش مقاله

برای دریافت جدیدترین شیوه نامه (راهنمای نگارش) نشریه اینجا را مشاهده فرمایید.

برای دریافت فرم تعهدنامه نشریه، اینجا را مشاهده فرمایید. (دریافت فایل word)

  

برای آغاز فرایند بررسی مقاله، ارسال فایل‌های زیر الزامی است:

1) فایل اصلی مقاله (بدون نام و مشخصات نویسندگان)

2) فایل مشخصات نویسندگان

3) فرم تکمیل شده تعهدنامه نویسندگان

4) فایل نمودارها در محیط نرم‌افزار Excel (در صورت وجود)

5) فایل تصاویر با فرمت JPEG (در صورت وجود)