اهداف و چشم انداز

مجله Journal of Advanced Researches in Medicinal Plants دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، به­منظور فراهم نمودن بستر مناسب برای انتشار دست­آوردهای تازه علمی و ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و مراکز آموزشی، علمی و پژوهشی فعالیت مینماید. این مجله، مقاله­‏های پژوهشی (Original Articles)، مقاله‏­های مروری (Review Articles)، مقاله‏­های کوتاه (Short Communications) تهیه شده در زمینههای تحقیقات گیاهان داروئی که قبلا در هیچ مجلهای چاپ نشده و یا همزمان به مجلههای دیگر ارسال نشده باشد را پس از داوری علمی منتشر مینماید.