داوران

نام داور وابستگی سازمانی
آزاده اخوان مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
بهور اصغری دانشگاه بین المللی امام خمینی
سعید افشارزاده دانشگاه اصفهان-گروه زیست شناسی
قاسم اقلیما پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی
رقیه امینیان دانشگاه بین المللی امام خمینی
علیرضا یاوری دانشگاه هرمزگان
میثم بیگدلو دندانپزشکی، علوم پزشکی زنجان
میر بابک بهادری دانشکده علوم پزشکی مراغه
فرهاد حبیب زاده طبری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رضا حیدری جاپلقی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رامین حسینی دانشگاه بین المللی امام خمینی
سید محسن حسینی دانشگاه بین المللی امام خمینی
فاطمه دهقان نیری دانشگاه بین المللی امام خمینی
مینا راستگو عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
علی رزمی گروه فارماکولوژی و طب کاربردی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
فاطمه روف فرد هیات علمی دانشگاه شیراز
سعید یزدانی دانشگاه تهران
عسل شایان دندانپزشکی اطفال، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
امیر صحرارو دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
بهنام صداقتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بین المللی امام خمینی
مصطفی عبادی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم پایه / گروه زیست شناسی
صدیقه فابریکی اورنگ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
بهمن فتاحی دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس
محمد فتاحی دانشگاه ارومیه
محسن فرهادپور پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی
مریم قنادنیا دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین
فاطمه میرزاجانی شهید بهشتی
نرگس معماری زاده عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران
سودابه مفاخری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
سعید ملایی دانشگاه شهید مدنی تبریز
حبیب اله موسوی دانشگاه تربیت مدرس دانشکده کشاورزی
الهامه نیکخواه استادیار مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشکده علوم پزشکی مراغه
علیرضا نوروزی شرف دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی ، همدان
حسین هاشم پور عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم پایه / گروه شیمی