اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

بهور اصغری

فیتوشیمی دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15821610000
asgharieng.ikiu.ac.ir
028-33901236
0000-0001-6571-3069

h-index: 16  

سردبیر

جعفر احمدی

اصلاح نباتات_ژنتیک و به نژادی استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36772910200
j.ahmadieng.ikiu.ac.ir
028-33901227
0000-0002-2709-9392

h-index: 13  

اعضای هیات تحریریه

بهور اصغری

فیتوشیمی دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15821610000
asgharieng.ikiu.ac.ir
028-33901236
0000-0001-6571-3069

h-index: 16  

جعفر احمدی

اصلاح نباتات_ژنتیک و به نژادی استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36772910200
j.ahmadieng.ikiu.ac.ir
028-33901227
0000-0002-2709-9392

h-index: 13  

مجید عزیزی

باغبانی_فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23011509900
azizium.ac.ir
051-38805753
0000-0002-8813-4518

h-index: 22  

زهره حبیبی

شیمی آلی استاد، دانشگاه شهید بهشتی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602486023
z_habibisbu.ac.ir
0000-0002-0407-1469

h-index: 22  

عباس حسنی

علوم باغبانی_گیاهان داوریی استاد، دانشگاه ارومیه

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35290483400
a.hassaniurmia.ac.ir
0000-0003-0992-7171

h-index: 17  

صدیقه فابریکی اورنگ

اصلاح نباتات دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57024197700
ourangeng.ikiu.ac.ir
028-33901227
0000-0001-5995-3752

h-index: 6  

محمد فتاحی

فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی دانشیار، دانشگاه ارومیه

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35362123000
mo.fattahiurmia.ac.ir
0000-0003-3258-5114

h-index: 13  

مدیر داخلی

سودابه مفاخری

مهندسی علوم باغبانی استادیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205393356
mafakheriikiu.ac.ir
028-33901243
0000-0003-3154-4492

h-index: 5  

کارشناس نشریه

الهام فارسی

کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

farsi_elhamyahoo.com
028-33901240
0000-0001-8405-4193